Nie Ma NicCenniejszego Niż Życie!

Zapraszamy na kursy przygotowujące do egzaminu na stopnie oraz szkolenia specjalistyczne w zakresie ratownictwa wodnego i bezpieczeństwa na obszarach wodnych. Nasza kadra posiada uprawnienia do przeprowadzania tego typy szkoleń w porozumieniu z WOPR. Kursy oraz szkolenia specjalistyczne prowadzimy zgodnie z właściwymi programami. Kursy odbędą się po zgłoszeniu i zakwalifikowaniu odpowiedniej liczby uczestników!

Nadawanie Stopni Ratowniczych

W Wodnym Ochotniczym Pogotowiu Ratunkowym poszczególne stopnie ratownicze dla ratowników i instruktorów regulują uchwały w stowarzyszeniach na poziomie krajowym.

1. WOPR nadaje ratownikom stopnie:

 • a) młodszy ratownik WOPR
 • b) ratownik WOPR

2. WOPR nadaje ratownikom zawodowym stopnie:

 • a) ratownik wodny pływalni
 • 2) ratownik wodny śródlądowy
 • 3) ratownik wodny morski
 • 4) starszy ratownik wodny

3. WOPR nadaje instruktorom stopnie:

 • młodszy instruktor WOPR
 • 2) instruktor WOPR
 • 3) instruktor wykładowca WOPR • Młodszy Ratownik WOPR

  Wymagania Formalne

  • 1. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 12 rok życia,
  • 2. Uczestnik ma być członkiem WOPR,
  • 3. Uczestnik ma złożyć:
   •      a) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej prawny opiekun),
   •      b) zaświadczenie lekarskie lub oświadczenie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu (w przypadku osoby niepełnoletniej oświadczenie składa jej prawny opiekun),
  • 4. Uczestnik ma posiadać kartę pływacką lub specjalną kartę pływacką.
  Więcej... Ukryj...

  Uprawnienia

  • 1. Może pełnić dyżury społeczne pod nadzorem ratownika starszego stopniem w parkach wodnych i pływalniach oraz kąpieliskach
  • 2. Może udzielać pierwszej pomocy zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 8 września 2006 roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą o PRM”.

  Uwaga

  Młodszy ratownik WOPR nie może pracować w charakterze ratownika!

 • RATOWNIK WORP

  Wymagania Formalne

  • 1. Uczestnikiem może być osoba, która ukończyła 16 rok życia,
  • 2. Uczestnik ma posiadać:
   •      a) stopień młodszego ratownika WOPR,
   •      b) ważną kartę identyfikacyjną MR WOPR,
   •      c) specjalną kartę pływacką,
   •      d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym,
   •      e) pisemną zgodę na udział w kursie (w przypadku osoby niepełnoletniej pisemną zgodę wyraża jej prawny opiekun),
  Więcej... Ukryj...

  Sprawdzian Wstępny

  • 1. Przepłynięcie dystansu 100 m sposobem dowolnym w czasie poniżej 1 min 50 sek. wyłącznie na piersiach
  • 2. Przepłynięcie pod wodą dystansu co najmniej 15 m bez łamania powierzchni wody

  Uprawnienia

  • 1. Może pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz kąpieliskach,
  • 2. Może udzielać pierwszej pomocy i asystować podczas udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM,
  • 3. Ratownik WOPR nie może pracować samodzielnie,
  • 4. Liczba zatrudnionych ratowników WOPR nie może przekraczać połowy stanu zatrudnionych ratowników, 50% zatrudnionych ratowników musi posiadać wyższe uprawnienia.

  Uwaga

  Ratownik WOPR jest asystentem ratownika starszego stopniem!

 • RATOWNIK WODNY PŁYWALNI

  Wymagania Formalne

  • 1. Uczestnik ma mieć ukończony 18. rok życia,
  • 2. Uczestnik ma posiadać:
   •      a) stopień ratownika WOPR,
   •      b) tytuł ratownika WOPR zgodnie z ustawą o PRM lub: lekarza systemu, pielęgniarki systemu bądź ratownika medycznego
   •      c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,
   •      d) patent lub uprawnienie przydatne w ratownictwie wodnym,
   •      e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin w parku wodnym lub pływalni
  Więcej... Ukryj...

  Sprawdzian Wstępny

  • 1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50 sek.
  • 2. Przepłyniecie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8 min.
  • 3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 2 m do 4 m.

  Uprawnienia

  • 1. Może wykonywać czynności ratownika WOPR,
  • 2. Może udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM,
  • 3. Może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników w parkach wodnych i pływalniach.

  Uwaga

  Ze sprawdzianu wstępnego zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z pozostałych stopni zawodowych.

 • RATOWNIK WODNY ŚRÓDLĄDOWY

  Wymagania Formalne

  • 1. Uczestnik ma mieć ukończony 18. rok życia,
  • 2. Uczestnik ma posiadać:
   •      a) stopień ratownika WOPR,
   •      b) tytuł ratownika WOPR zgodnie z ustawą o PRM lub: lekarza systemu, pielęgniarki systemu bądź ratownika medycznego
   •      c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,
   •      d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
   •      e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku śródlądowym
  Więcej... Ukryj...

  Sprawdzian Wstępny

  • 1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50 sek.
  • 2. Przepłyniecie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8 min.
  • 3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 2 m do 4 m.

  Uprawnienia

  • 1. Może wykonywać czynności ratownika WOPR,
  • 2. Może udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM,
  • 3. Może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na śródlądowych kąpieliskach i obszarach wodnych.

  Uwaga

  1. Sprawdzian wstępny może odbywać się na pływalni,
  2. Ćwiczenia i zaliczenia muszą odbywać się na wodach śródlądowych,
  3. Ze sprawdzianu wstępnego zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z pozostałych stopni zawodowych.

 • RATOWNIK WODNY MORSKI

  Wymagania Formalne

  • 1. Uczestnik ma mieć ukończony 18. rok życia,
  • 2. Uczestnik ma posiadać:
   •      a) stopień ratownika WOPR,
   •      b) tytuł ratownika WOPR zgodnie z ustawą o PRM lub: lekarza systemu, pielęgniarki systemu bądź ratownika medycznego
   •      c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,
   •      d) dwa patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym,
   •      e) udokumentowane odbycie 100 godzin stażu ratownika WOPR, w tym 50 godzin na kąpielisku morskim
  Więcej... Ukryj...

  Sprawdzian Wstępny

  • 1. Przepłynięcie dystansu 50 m kraulem ratunkowym w czasie poniżej 50 sek.
  • 2. Przepłyniecie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8 min.
  • 3. Przepłynięcie 25 m pod wodą i wydobycie 3 przedmiotów leżących w promieniu 5 m od siebie na głębokości od 2 m do 4 m.

  Uprawnienia

  • 1. Może wykonywać czynności ratownika WOPR,
  • 2. Może udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy zgodnie z ustawą o PRM,
  • 3. Może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników na śródlądowych kąpieliskach morskich oraz przybrzeżnych i wewnętrznych wodach otwartych

  Uwaga

  1. Sprawdzian wstępny może odbywać się na pływalni,
  2. Ćwiczenia i zaliczenia muszą odbywać się na wodach morskich,
  3. Ze sprawdzianu wstępnego zwolnieni są kandydaci, którzy ukończyli pozytywnie w przeciągu ostatniego roku jeden z pozostałych stopni zawodowych.

 • STARSZY RATOWNIK WODNY

  Wymagania Formalne

  • 1. Uczestnik ma mieć ukończony 19. rok życia,
  • 2. Uczestnik ma posiadać:
   •      a) co najmniej dwa stopnie ratownika WOPR,
   •      b) ważną legitymację członka WOPR,
   •      c) ważną kartę identyfikacyjną ratownika WOPR,
   •      d) udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin pracy w stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 h na wodach śródlądowych, 50 h na kąpieliskach zlokalizowanych na wodach morskich, 50 h na pływalniach i parkach wodnych,
   •      e) wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowawczy do egzaminu na stopień starszego ratownika wodnego wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.wopr.pl,
   •      f) tytuł ratownika WOPR zgodnie z ustawą o PRM lub: lekarza systemu, pielęgniarki systemu bądź ratownika medycznego
   •      g) trzy patenty lub uprawnienia przydatne w ratownictwie wodnym: motorowodne, żeglarskie, nurkowania swobodnego, trenera lub instruktora pływania, przewodnika turystyki krajowej, akredytowane szkolenie specjalistyczne WOPR
  Więcej... Ukryj...

  Sprawdzian Wstępny

  • 1. Część teoretyczna w formie testu
  • 2. Część praktyczna wyłącznie na wodach otwartych:
   •      a) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie poniżej 1 min. 40 sek.
   •      b) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody,
   •      c) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości od 3 do 4 m przy starcie z powierzchni wody,
   •      d) przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2 min 40 sek.
   •      e) symulowana akcja BLS lub WBLS- dorosły, dziecko, niemowlę,
   •      f) symulowana akcja ITLS,
   •      g) przepłynięcie dystansu 50 m z prawidłowymi ruchami nóg do stylu klasycznego.

  Uprawnienia

  • 1. Może pracować w parkach wodnych i pływalniach oraz kąpieliskach,
  • 2. Może pełnić funkcję kierownika zespołu ratowników,
  • 3. Może udzielać kwalifikowanej pierwszej pomocy, o której mowa w art. 3 pkt. 2 ustawy o PRM.